UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

214 215

Oferta pilotażowego funduszu dla podmiotów ekonomii społecznej, realizowanego w ramach projektu "€žWsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej"€, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsię™wzię™cia, które mają wzmocnię‡ działalnośę‡ gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzię‡ do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

W ramach prowadzonego projektu udzielonych zostanie co najmniej 251 pożyczek na kwotę™ prawie 25 mln zł oraz świadczone bę™dą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów w całej Polsce. Środki zostaną rozdystrybuowane w podziale na pię™ę‡ makroregionów, odpowiadających obszarom funkcjonowania Centrów Ekonomii Społecznej.

Dla kogo?

· Spółdzielnie pracy;

· Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;

· Spółdzielnie socjalne

· Organizacje pozarządowe

· Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

· Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, bę™dące spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnię™cia zysku oraz przeznaczają całośę‡ dochodu na realizację™ celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału mię™dzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jakie warunki trzeba spełnię‡?

· Prowadzię‡ działalnośę‡ gospodarczą co najmniej 12 miesię™cy (na dzień składania wniosku)

· Byę‡ mikro lub małym przedsię™biorcą czyli zatrudniaę‡ od 1 do 50 osób w działalności gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów EUR – wielkośę‡ przedsię™biorstwa – zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.)

· Nie zalegaę‡ w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne

· Mieę‡ zdolnośę‡ do spłaty pożyczki

· Przedstawię‡ co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

Oferta pożyczki:

· Kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsię™wzię™cia)

· Maksymalny okres finansowania do 60 miesię™cy

· Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesię™cy (wliczony w okres kredytowania)

· Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% i 1,75%)

· Bezpłatne specjalistyczne doradztwo po udzieleniu pożyczki

Na co?

Na szeroko poję™ty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąę‡ wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsię™wzię™cia musi byę‡ zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES. 

Komu przysługuje niższe oprocentowanie?

Oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% w skali roku) przysługuje:

· spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągn꙳y przychody niższe niż 100 000 zł

· podmiotom, w których nie mniej niż 50% pracowników pochodzi z grup: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

· podmiotom przeznaczającym co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalnośę‡ pożytku publicznego

Kontakt:

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA

www.tise.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Nalewki 8/27

00-158 Warszawa

Tel. 22 636 07 40

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jest partnerem w realizacji tego przedsię™wzię™cia.

 

Spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych oraz spółdzielnie socjalne zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w Delegaturach Regionalnych ZLSP.

 

DR Kraków – Anna Bulka:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.:  12/655 - 10 – 17

 

DR Kielce – Jadwiga Kotkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 41/ 344 - 92 – 44

 

DR Rzeszów – Elżbieta Pię™ta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 17/ 853 - 39 – 19

 

DR Lublin – Katarzyna Kaźmierska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 81/ 532 - 15 – 03

 

DR Warszawa – Katarzyna Ksepko

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22/ 628 - 51 – 86

Julita Korowaj

białTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 85/ 743 - 63 - 89   

 

DR Katowice – Irena Magdziarz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

tel.: 032/ 253 - 93 – 80

 

DR Wrocław – Marian Cendrowicz

wrocłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 71/ 355 - 60 – 83

 

DR Poznań – Ireneusz Purol

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 61/ 820 - 81 – 19

 

DR Gdańsk – Piotr Czapiewski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 58/ 343 - 47- 58

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz