Na początku listopada odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prezesa  i Głównego Księgowego w siedzibie Delegatury ZLSP we Wrocławiu.
Tradycyjnie uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych branż, m.in. spółdzielczości pracy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni Społem, jak również reprezentanci Związku Spółdzielni Mleczarskich i spółdzielni Samopomoc Chłopska.

Spotkanie otworzył Marian Cendrowicz, Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP we Wrocławiu, przedstawił program posiedzenia, powitał zgromadzonych i przybyłych. Przypomniał on również, że spotkania Klubów Prezesa są swego rodzaju forum spółdzielczym, na którym mamy możliwość się spotkać i przedyskutować sprawy które nas interesują, wymienić poglądy na temat pracy organów samorządowych w naszych spółdzielniach oraz omówić bolączki specyficzne dla każdej z branż.

 


Prezes Zarządu ZLSP, Janusz Paszkowski, przedstawił informacje o bieżącej sytuacji spółdzielczości oraz o dalszych  zamierzeniach Związku. Omówił pracę i organizację spółdzielni uczniowskich a także ich rolę w edukowaniu o spółdzielczości uczniów szkół podstawowych i średnich. Podkreślił również, jak ważne jest docieranie z wiedzą i praktyką spółdzielczą do środowisk akademickich. Jako przykład posłużyła współpraca Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Słuchacze tej uczelni piszą bowiem prace magisterskie z tematyki spółdzielczej oparte na przykładach konkretnych przedsiębiorstw.  
Prezes na zakończenie przekazał także informację o możliwości korzystania z pożyczek w ramach Funduszu Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych dla spółdzielni regionu dolnośląskiego. Pożyczki te są bardzo nisko oprocentowane (ok. 1,75 % dla kwoty 100 tysięcy złotych lub powyżej, jeśli będą tworzone kolejne miejsca pracy) na cele inwestycyjne, poprawę warunków pracy, stworzenie stanowisk pracy i rozwój spółdzielni.

Tematem przewodnim listopadowego spotkania była rola mediów społecznościowych w komunikacji międzyludzkiej z przełożeniem na rolę, jaką mogą odgrywać w promocji i reklamie produktów i usług przedsiębiorstw spółdzielczych.
Pani Malwina Śwircz z Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku przedstawiła prezentację, w której omówiła rolę tej formy komunikacji oraz podała przykłady wykorzystania jej do rozszerzania kręgu potencjalnych klientów.

Na zakończenie formalnej części spotkania pojawił się temat likwidacji Dolnośląskiego Stowarzyszenia Spółdzielczego, który  przedstawił  Marian Cendrowicz, jego Sekretarz.  Omówił on okres działalności tej organizacji, podkreślił że Stowarzyszenie nigdy nie posiadało żadnego majątku trwałego i właściwie nie podjęło działalności w zakresie celu, dla jakiego zostało powołane.  Stowarzyszenie miało być reprezentantem spółdzielczości dolnośląskiej wobec władz samorządowych regionu. Cel był wzniosły, ale zabrakło sił do działania. W miesiącu kwietniu br. został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie procesu likwidacji. Rolę stowarzyszenia przejmie Klub Prezesa i Gł. Księgowego i będzie to miejsce do spotkań i dyskusji grona spółdzielców różnych branż.

W części nieformalnej i dyskusjach kuluarowych dominował temat prywatyzacji majątku spółdzielczego oraz malejącej liczy członków spółdzielni pracy. Jest to szczególnie problem dla małych spółdzielni, gdyż staje się przyczyną ich likwidacji. Padały sugestie, iż należy zmienić prawo spółdzielcze aby można tworzyć spółdzielnie przy minimalnej liczbie 5 członków.

 

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz